شکمش گوشت نو بالا آورده

   معنی:

    کسی که با رونق گرفتن وضع کار و زندگی خود را بگیرد و ناز و ادا داشته باشد