آب به آب بخوره زور بر می داره

   معنی:

    اتحاد و همبستگی موجب قدرت است .