مرا به خیر تو امید نیست،شر مرسان

   معنی:

    اگر نفعی نمی رسانی لااقل ضرر هم نزن،اگر کمکی نمی کنی لااقل مزاحمت و درد سر هم ایجاد نکن