راه باز است و جاده دراز

   معنی:

    مانعی برای رفتن وجود ندارد ، معمولا در مواقع قهر و یا هنگامی که کسی نصیحت و ممانعت برای عدم انجام کار ناصلاح را بپذیرد ، یه طرف مقابل می گویند.