چوب لای چرخ کسی گذاشتن

   معنی:

    اشکال تراشی و مزاحمت،جلوگیری از پیشرفت کار