تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی ره ؟

   معنی:

    خطاب به نصیحت گو و صاحب نظری که خودش به آنچه میگوید عمل نمی کند