سُر و مُر و گُنده

   معنی:

    چاق و سلامت و سرحال