اگه علی ساربونه میدونه شترو کجا بخوابونه

   معنی:

    آدم وارد و باتجربه مهارت دارد و میداند چه باید بکند