هر چی پول بدی آش میخوری

   معنی:

    هر چقدر برای چیزی مایه بگذاری و خرج کنی یا زحمت بکشی همان قدر نصیبت میشود