از پشت خنجر زدن

   معنی:

    دشمنی پنهان،دشمنی از راه دوستی،خیانت کردن