مخ جوش آوردن

   معنی:

    کنایه از شدت عصبانیت و یا گرما