شستم خبردار شد

   معنی:

    مطلع و باخبر شدن از موضوعی پوشیده و پنهان،پی بردن به رمز و راز،متوجه و ملتفت چیزی شدن