مثل سیبی که از وسط نصف شده

   معنی:

    دو چیز یا دو شخص که دقیقاً و کاملاً مثل هم باشند،شباهت فراوان میان دو چیز یا دو نفر