این امامزاده کور میکنه که شفا نمیده

   معنی:

    کسی که نه تنها سودی نمی رساند و نمیتوان به حرفها و وعده هایش امید داشت، بلکه ممکن است ضرر هم برساند