از ناعلاجی به خر میگه خانوم باجی

   معنی:

    وقتی که به ناچار چیز یا کس دیگری را به جای اصل آن چیز قبول کنند میگویند