سر و دست شکستن

   معنی:

    شدیداً طالب چیزی یا کسی بودن و نسبت به آن اشتیاق فراوان نشان دادن