رحم خوب است اگر در دل کافر باشد

   معنی:

    سفارش و تمجید از رحم و مروت و مهربانی.