سراپا گوش بودن

   معنی:

    با دقت و حواس جمع گوش دادن