شهر فرنگه از همه رنگه

   معنی:

    در وصف احوال عجیب و غریب یا چیزهای جورواجور میگویند