از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

   معنی:

    از راحت ترین تا نایاب ترین چیزها(معمولاً خوراکی) فراهم است