علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

   معنی:

    باید قبل از اینکه کار از کار بگذرد و اتفاق بد یا مشکل و دردسری بوجود آید به فکر چاره اندیشی بود