سیب پای درختش می افتد

   معنی:

    ماهیت و شخصیت هر کس نشان دهنده خانواده و اصالت اوست و از آنجا سرچشمه میگیرد