صورتش را با سیلی سرخ نگه میدارد

   معنی:

    اشاره به حفظ آبرو کردن