آن کس که نداند و بداند که نداند،آخر خرک لنگ به منزل برساند

   معنی:

    کسی که از نادانی خویش باخبر است و بداند که ار انجام کاری بر می آید