چوب دو سر طلا

   معنی:

    کسی که نزد هر دو طرف دوست و دشمن خفیف و بی آبرو شده باشد