از دماغ فیل افتاده

   معنی:

    خیلی ناز و افاده داره ، شخص متکبّر