هم فاله هم تماشا

   معنی:

    کاری که از دو جنبه فایده و بهره داشته باشد