ماه زیر ابر نمی ماند

   معنی:

    بالاخره حقیقت آشکار خواهد شد و راز برای همیشه پنهان نخواهد ماند