ترس برادر مرگ است

   معنی:

    مساوی دانستن ترس و مرگ، و چه بسا که ترس دلیل تکرار و استمرار بدتر از مرگ باشد