سگش به از خودشه

   معنی:

    در مورد کسی یا بچه ای که از او تعریف بی مورد شده می گویند