حرف مردم تمامی ندارد

   معنی:

    اشاره به اینکه: هر کار کنی مردم بالاخره چیزی می گویند و جلوی حرف و ایراد گیری آنها را نمی توان گرفت.