چهارشنبه یکی پول گم میکنه یکی پیدا میکنه

   معنی:

    موقعی که رنج و غم کسی باعث شادی دیگری شود