صورت زیبای ظاهر هیچ نیست/ای برادر سیرت زیبا بیار

   معنی:

    ظاهر و صورت زیبا به درد نمی خورد،باطن زیبا و اخلاق و روحیات نیکو داشتن ارزشمند و موجب موفقیت و عزت انسان در برابر خدا و دیگران است