آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد

   معنی:

    کسی که خودش حاضر است، لازم نیست کسی دیگری به جایش حرف بزند یا تصمیم بگیرد.