یک روزی میدهد یک روزی هم میگیرد

   معنی:

    دلداری به شکوه کننده و اشاره به لطف و عنایت و حکمت و مصلحت خداوند در دادن و گرفتن چیزی،اینکه باید راضی بود و ناراحت نشد