به اسب شاه گفتند یابو

   معنی:

    به کسی که از کوچکترین حرف یا حرکتی ناراحت شده و قهر کند