خوش و بش کردن

   معنی:

    سلام و احوالپرسی و تعارف گرم و محبت آمیز.