این حرفها واسه فاطی تنبون نمیشه

   معنی:

    خطاب به آدم بدحساب که به جای ادای دین فقط حرف بزند و پشت هم اندازی کند