سر به سر،بی درد سر

   معنی:

    چیزی را با چیز دیگر مبادله و معاوضه کردن،معامله پایا پای