اجل دور سرش می چرخد

   معنی:

    وضعیت ناگوار و خطرناکی در انتظارش است