زیر سبیلی در کردن

   معنی:

    نادیده گرفتن و خود را به نا آگاهی زدن