هر گردویی گرده،اما هر گردی گردو نیست

   معنی:

    دو چیز متفاوت را بخاطر شباهت ظاهریشان نباید یکسان و مثل هم دانست