جنگ زرگری

   معنی:

    جنگ و جدال ساختگی برای گول زدن و سود بردن