تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

   معنی:

    بی حساب و بدون رنج و زحمت نمی توان به بزرگی رسید