شتر دیدی ، ندیدی

   معنی:

    سفارش به راز نگهداری و دیده را نادیده گرفتن .