با یک دست نمی شود دو تا هندوانه برداشت

   معنی:

    در آن واحد نمی توان دو کار مختلف را با هم انجام داد چرا که در نهایت هیچکدام به سرانجام درستی نمیرسد