استخوان خرد کردن

   معنی:

    در به دست آوردن چیزی مثل علم یا ثروت رنج زیاد بردن