بدم!بمیر و بدم!

   معنی:

    خطاب به آدم تنبل و فرصت طلب که بخواهد از زیر کار شانه خالی کند