در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

   معنی:

    برای انجام کار درست و خیر نباید شک و تردید داشت و از این و آن پرسید یا حتی استخاره کرد