گل گفتی اما شل گفتی

   معنی:

    توی ذوق زدن کسی که اظهار نظر بی ارزش و نه چندان درست و حسابی بکند.